Hierdie gedragskode is daarop gerig om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing, wat toegewys is aan die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses, te vestig op die waardes soos reeds gevestig by die skool.

Die gedrag van leerders, opvoeders en ouers van Laerskool Muldersdrif is gebaseer op die waardes van Laerskool Muldersdrif en is onder andere die volgende:

Mulliewaardes:   respek, pligsgetrouheid, eerlikheid, selfbeheersing, verantwoordelikheid en deursettingsvermoë.

1. Doel van die gedragskode

 • Die skep van ‘n positiewe leerkultuur en om effektiewe onderrig daar te stel.
 • Die ontwikkeling en bevordering van wedersydse respek en verdraagsaamheid binne die skool, tussen personeel, leerders en die ouergemeenskap.
 • Duidelike omskrywing van die rol van opvoeders, leerders en ouers sodat effektiewe onderrig bevorder kan word.
 • Die bevordering van dissipline, respek en orde binne die skool om sodoende effektiewe onderrig te laat plaasvind.
 • Die ontwikkeling in die geheel van die onvolwasse leerder en begeleiding tot volwassenheid.

 

2.  Algemene beginsels

 • Alle ouers en leerders verklaar hulle by toelating tot die skool onvoorwaardelik gebonde aan hierdie gedragskode en die algemene skoolreëls.
 • Opvoeders, ouers en leerders erken dat tug deel vorm van gesonde opvoedkundige beginsels wat binne skoolverband se ver as moontlik op ‘n professionele wyse hanteer moet word en onderwerp hulle by toelating tot die skool, onvoorwaardelik aan die dissiplinêre kode van die skool.
 • Opvoeders, ouers en leerders erken mekaar as vennote in die opvoedingsproses en strewe om in harmonie saam te werk.  Al drie partye word skriftelik in kennis gestel en onderneem om hulle self van Laerskool Muldersdrif se gedragskode, algemene skoolreëls, probleemoplossing en dissiplinêre beleid te verwittig.
 • Alle professionele aangeleenthede word deur die hoof hanteer, terwyl die beheerliggaam ander sake soos finansies, instandhouding, die daarstelling van geriewe en fasiliteite, fondsinsamelings, ens. hanteer.
 • Tensy anders aangedui, het uitdrukkings in hierdie kode die volgende aangeduide betekenisse:  “Opvoeder”: ‘n persoon wat ander persone leer, opvoed of lei of wat professionele terapie verskaf by enige skool, wie se diens deur die Wet op Indiensneming van Opvoeders, 1994, gereël word;

“Leerder”:  ‘n leerling of student wat geleer of opgelei word deur die opvoeder soos hierbo gedefinieër; en “Ouer”: vader, moeder of voog van ‘n leerder.

3. Gedragskode vir leerders

 • Leerders sal hulle altyd waardig aan die aard en karakter van Laerskool Muldersdrif gedra en nie deur enige optrede die goeie naam en reputasie van die skool aantas nie, hetsy in die skoolsituasie of in private hoedanigheid.
 • Die skool is primêr gerig op akademiese opleiding en prestasie.  Geen leerder mag die opvoedingsklimaat van die skool versteur nie.  Derhalwe sal alle leerders te alle tye dissipline in die klassituasie deur die onderwyser onvoorwaardelik aanvaar en alle opdragte en take noulettend uitvoer.  Streng optrede sal geneem word teen enige leerder wat die goeie orde in die skool en die algemene geordende, rustige en waardige voortgang van die onderwyssituasie, versteur.
 • Leerders moet respek betoon teenoor alle persone wat in gesagsposisies teenoor die leerder staan.  Dit sluit in alle personeel, leiers, klaskapteins, kapteins van sportspanne, afrigters, skeidsregters en ouers.  Dit geld op pad na en van die skool, op die skoolterrein en tydens amptelike en nie-amptelike skooluitstappies.
 • Leerders onderneem om die menswaardigheid van mede-leerders te respekteer en om hulle aan die basiese beginsels van wat algemeen as goeie maniere beskou word, te onderwerp en nooit deur enige opsetlike handeling iemand anders te benadeel nie.
 • Leerders onderneem om pligsgetrou in hulle studie, stiptelik, beleefd, eerlik en verantwoordelik in hulle optrede te wees.
 • Leerders onderneem om hulle eie, mede-leerders, personeel en skooleiendom met respek te hanteer en op bewaring van die omgewing ingestel te wees.

 

4. Gedragskode vir ouers / voogde:

 • Probleemoplossingprosedure:

Indien ouers probleme met die skool ondervind, moet ‘n afspraak met ‘n onderwyser maak en die saak persoonlik met die betrokke opvoeder bespreek word, onderworpe aan gedragskode. Indien die saak nie bevredigend opgelos word nie, kan dit na die hoof geneem word.  Griewe moet, ooreenkomstig die grieweprosedure,  skriftelik by die hoof ingedien word en die klaer moet versoek dat die saak na die beheerliggaam verwys word.  Ouers moet hulle deeglik vergewis van albei kante van die betrokke saak en moet nie sommer aanvaar dat dit wat die kind vertel, die absolute waarheid is nie.

 • Met die oorskakeling vanaf ‘n Staatskool na ‘n staatondersteunende skool, is die skool nou meer as in die verlede ‘n gemeenskapskool en word daar nou verwag dat die verhoudings tussen die personeel en ouers, sowel as tussen ouers en  beheerliggaam, hegter sal wees.
 • Die doelstelling om die volle potensiaal van elke leerder te verwesenlik, is gemeenskaplik  vir skool en elke ouer.  Ouers onderneem om opvoeders te ondersteun in hierdie taak en om in hulle interaksie met leerders, die opvoeders se gesag en beeld te versterk en nie af te breek nie.
 • Ouers moet leerders opvoed om gesag te aanvaar en respek te hê vir ouer persone.
 • Ouers moet leerders leer om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle foute en te leer daaruit.  Om altyd verskoning te vind vir leerders se foute, werk nadelig in op die lewensontwikkeling van die kind.
 • Ouers behoort realistiese verwagtinge t.o.v. hul kinders se akademiese, sport en kultuur, potensiaal te hê.
 • Ouers se betrokkenheid by leerders se skoolwerk is noodsaaklik en ouers moet leerders opvoed en motiveer om daagliks hulle huiswerk noulettend te doen.
 • Die skool verwag van ouers van leerders wat op herhaling afstuur, om maksimale ondersteuning tuis te gee om dit te verhoed.  Indien leerders wel herhaal, word emosionele steun aan hulle vanaf hulle ouers verwag.
 • Die skool en veral leerders, verwag van hulle ouers om betrokkenheid te toon by die buitemuurse programme.  Dit geld nie net vir ouers van eerstespan-leerders nie, maar ook vir laer spanne se leerders.  Betrokkenheid is ouers se beste bydrae tot die skool en leerder.
 • Ouers onderneem om hulle altyd waardig aan die aard en karakter van Laerskool Muldersdrif te gedra en nie deur enige optrede die goeie naam en reputasie van die skool aan te tas nie, hetsy in die skoolsituasie of langs die sportveld/kultuur.
 • Leerders moet ook bygestaan word indien hulle plek in die span sou verloor.  Die geleentheid kan benut word om leerders te leer hoe om hulle teleurstellings te verwerk.
 • Ouers se meelewing en lojaliteit ten opsigte van ander skoolfunksies is ook noodsaaklik.  Alhoewel ouers se betrokkenheid by fondsinsamelings vrywillig en nie-verpligtend is, strek die sukses van die projekte tot voordeel van die leerders.
 • Ouers behoort hul kinders te motiveer om geskille met mede-leerders d.m.v gesprekvoering op te los en nie d.m.v geweld nie, hetsy fisies, geestelik of emosioneel.
 • Ouers moet sorg dra dat leerders betyds is vir skool.  Afsprake t.o.v nie-skoolaangeleenthede moet vir buite skoolure beplan word, sodat leerders nie onnodig onderrigtyd verloor nie.

Hierdie kode is onderworpe aan verandering en enige sulke veranderinge sal per e-pos gekommunikeer word.

 

Balkies vir nuwe leerders:

Leerders wat van ander skole by Laerskool Muldersdrif inskryf, kwalifiseer vir die gebruik van Laerskool Muldersdrifbalkies, indien die leerder aan die akademiese-, sport– en kultuur beleide van Laerskool Muldersdrif se vereistes voldoen.  Geen buite-kurrikulêre toekennings sal op die wyse hanteer word nie.  Doen asb. navraag by die kantoor.