Akademie

By Laerskool Muldersdrif werk ons hard om die beste vir elke leerder en onderwyser te bied. Daar word ekstra gedoen om ʼn liefde vir lees te ontwikkel. Daar word met behulp van tegnologie die lesse aan te bied. Elke kind word gelei om volgens hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Belangrikste CAPS-inligting met betrekking tot Gr R tot 3:

3 Leerareas word nou 4 vakke genoem:

 • Gesyferdheid is nou Wiskunde
 • Huistaal (Afrikaans)
 • Engels
 • Lewensvaardigheid
  • Huistaal (Afrikaans) en Engels het 6 uitkomste gehad wat nou verander na 3 hoofvaardighede, nl.:
   • Luister en praat;
   • Lees en klanke;
   • Skryf en handskrif.
  • Lewensvaardighede se 4 uitkomste verander na 4 studie areas, nl.:
   • Beginnerskennis;
   • Persoonlike en sosiale welstand;
   • Kreatiewekunste: visueel en dramatisering, dans en musiek;
   • Menslikebeweging.
  • Wiskunde se 5 inhoudsareas:
   • Bewerking en getalle;
   • Patrone, funksies en algebra;
   • Vorms;
   • Meting;
   • Data.
 • Die assesseringssamestelling is verpak in 7-puntskaal:
  • Nie bemeester (0-29%)
  • Basies bemeester (30-39%)
  • Gedeeltelik bemeester (40-49%)
  • Bemeester (50-59%)
  • Goed bemeester (60-69%)
  • Baie goed bemeester (70-79%)
  • Uitstekend bemeester (80-100%)
Afkorting Vakname / beskrywing
Afr Afrikaans
Eng Engels
Wisk Wiskunde
SW Sosiale wetenskap
NT Natuurwetenskap en Tegnologie
KK Kuns en Kultuur*
WEL Persoonlike- en sosialewelsyn*
BK Bewegingskunde*

* Lewensvaardighede

Afkorting Vakname / beskrywing
Afr Afrikaans
Eng Engels
Wisk Wiskunde
SW Sosiale wetenskap
NW Natuurwetenskap
TEG Tegnologie
BK Bewegingskunde
LO Lewensoriëntering
KK Kuns en Kultuur
EBW Ekonomiese Bestuurswetenskap

Die aangepaste kurrikulum (Nasionale kurrikulum verklaring / NKV) vir Graad 4 tot 7.

Die volgende vakke (Gr. 4-6) is van toepassing vanaf 2013:

 1. Afrikaans
 2. Engels (Eerste addisionele taal)
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe en Tegnologie (gekombineerd)
 5. Sosiale wetenskappe
 6. Lewensvaardighede bestaande uit:
  • Skeppende kunste
  • Liggaamlike opvoeding
  • Persoonlike en sosiale welsyn
 7. EBW  (slegs vir Gr. 7)

Seniorfase: Graad 7

Afkorting Vakname / beskrywing
Afr Afrikaans
Eng Engels
Wisk Wiskunde
SW Sosiale wetenskap
NW Natuurwetenskap
TEG Tegnologie
BK Bewegingskunde
LO Lewensoriëntering
KK Kuns en Kultuur
EBW Ekonomiese Bestuurswetenskap
 • Die assesseringskomponente word ook in die onderskeie vakke aangepas. Leerders sal dit ontvang en moet dit voor in hul skrifte plak.
 • Die 4-punteskaal word soos vir Gr. 7 aangepas na die 7-puntskaal, gekoppel aan persentasies.
 • ‘n Leerder kan steeds slegs een keer in ‘n fase ‘n graad herhaal. Gr. 4-6 is die Intermediêre fase en Gr. 7-9 staan bekend as die Seniorfase.
 • In sekere vakke sal departementele werksboeke, skrifte en voorgeskrewe handboeke (lg. slegs klassikaal in sekere vakke) gebruik word en in sekere vakke slegs handboeke en skrifte.
 • Handboeke en werksboeke asook skrifte moet met sterk plastiek oorgetrek wees.

Addisioneel tot die kurrikulum word Tswana vir Gr.2 – 3 en “Coding” vir Gr.4 – 7 aangebied. (Ons doelwit is om dit per Graad in te faseer)
Bogenoemde is addisionele vakke en word nie in ag geneem vir bevorderingsdoeleindes nie.

 “lees” –  om instaat te wees om betekenis aan lettertekens te heg (HAT)

Kan u uself indink hoe verwar Chinese skrif u?  Dit is slegs ‘n klomp tekens wat geen betekenis vir u inhou.  So behoort ‘n leerder te voel wat sukkel met lees want al die letters vorm nie ‘n geheel of ‘n beeld van betekkenis in geskrewe taal of ‘n storie nie. Wat nog van vasle in die geheue! ‘n Leerprobleem begin gewoonlik by ‘n leesprobleem.  Geheue en insig gaan verlore.

Mullies het ‘n leessentrum begin waar elke klas van Gr. 1-7 ‘n leesperiode per week het.

Die eerste 2 weke het elke leerder ‘n leesstuk op intreevlak gelees om sy/haar woorde per minuut , te bepaal. Daarna volg ‘n aantal begripsvrae wat voltooi word. lndien die leerder volgens graad op die regte vlak lees, kan hulle in die program verdere oog-, taal- of spelvaardighede inoefen.

Die  Reading Rocket  program het ook ‘n afdeling waar die leerders se werk vir elke dag gekontroleer  kan word in die vorm van punte. Ons beoog dus ‘n uitdruk hiervan saam met die kwartaalikse rapporte.

Enige leerder wat ekstra leesklasse wil neem kan Maandae – Donderdae van 14:00 -15:00 in Afrikaans óf Engels kom lees teen ‘n fooi van R70-00 per uur. Die leeslokaal is by die rekenaarsentrum aangedui op die bord as ondersteuningsdienste.

Om aan te sluit by ons leesprogram, het ons jaarliks ‘n LEESDAG waar die hele skool gaan lees vir ‘n uur . Ouma’s, oupa’s,mamma’s en pappa’s is welkom om hierby betrokke te raak en hulle name aan voogonderwyser deur te gee om voor te lees vir ‘n groep leerders.

Probeer gerus iets interessant wat op die leerders se ouderdomsvlak is (volksverhale ens.)

Kom deel ons opgewondenheid oor ‘n LEESGIERIGE skool.

Juffrou Tersia Pretorius

Kontak ons

Hoek van Hendrik Potgieter en R28
Muldersdrif, Krugersdorp, Gauteng

011 662 1929 · admin@mullies.net

 

error: Nope!