Skoolfonds vir 2019 Gr 000, Gr00 en Gr R(0)

 1. R1,700.00 per maand, R20,400.00 per jaar per kind  (bedrag oor 12 maande vir Gr.00 en Gr.R)
 2. R5,100.00 per kwartaal (Gr.00 en Gr.R)
 3. Inskrywingsfooi vir Gr.R en Gr.00 is R1,300.00
 4. R2,300.00 per maand, R27,600.00 per jaar per kind (bedrag oor 12 maande vir Gr.000)
 5. R6,900.00 per kwartaal (Gr.000)
 6. Inskrywingsfooi vir Gr.000 is R1,700.00

Skoolfonds vir 2019 Gr 1 – 7

 1. R1,400.00  per maand, R15,400.00 per jaar per kind (bedrag oor 11 maande)
 2. R3,850.00 per kwartaal

 

Skoolplekke word aan die leerders toegeken vir die volle jaar vooruit, dus is die skoolgeld aan die begin van die akademiese jaar ten volle vooruit betaalbaar en verskuldig op die dag waarop die leerder sy plek inneem aan die begin van die jaar.

Om die kontantvloei van beide die ouers en die skool te akkommodeer, maak die skool voorsiening vir sekere toegewings rondom die betaling van skoolgelde.

Per die toegewing reëlings, sal die skool betalings aanvaar op een van die volgende wyses:

 • Vooruit teen 31 Januarie 2018, waar daar dan ‘n 10% korting van toepassing sal wees;
 • Een kwart van die jaarlikse fooi teen die 1ste skooldag van elke skoolkwartaal waar daar dan ‘n 5% korting per kwartaal van toepassing sal wees;
 • Een elfde van die jaarlikse fooi op die eerste werksdag van elke maand vanaf Januarie tot November vir Laerskool.
 • Een twaalfde van die jaarlikse fooi op die eerste werksdag van elke maand vanaf Januarie tot Desember vir Kleuterskool.
 • In die geval dat een van hierdie opsies nie uitgeoefen word teen 1 Februarie en die betrokke betaling en alle daaropvolgende betalings nie gedoen word volgens die opsies:
  • Word die jaarlikse fooi onmiddellik ten volle betaalbaar, en
  • Die skool behou die reg voor om aksies te inisieër om die volle uitstaande bedrag te verhaal.

Algemeen

 1. Skoolsubsidievorms en aansoekvorms vir Graad 1 tot 7 beskikbaar in kantoor.
 2. Skoolsubsidie geldig vir Graad 1 tot 7
 3. Skoolfonds en busgelde betaalbaar in die kantoor by Me. Edith Knoetze
 4. Vir enige navrae rondon finansies, kontak gerus vir Me. Marlene Cunliff
 5. Onthou om altyd u familierekeningnommer as verwysing te meld wanneer u skoolgeld elektronies oorbetaal
 6. Skoolgeld is betaalbaar voor die 7de van elke maand
 7. Enige betalings wat gedoen gaan word, wat nie die KORREKTE VERWYSINGS bevat nie, sal nie teen u skoolfondsrekening ge-allokeer kan word nie
 8. Ons bankbesonderhede is:
  • ABSA bank
  • Rekening nommer: 310560162
  • Takkode: 632005
  • U verwysing moet asseblief as volg lyk: “#skoolfonds Rek.no”

Indien U onseker is oor enige van die bogenoemde, skakel ons gerus!