Akademie

Graad R tot Graad 3

Belangrikste CAPS-inligting met betrekking tot Gr R tot 3:

3 Leerareas word nou 4 vakke genoem:

 • Gesyferdheid is nou Wiskunde
 • Huistaal (Afrikaans)
 • Engels
 • Lewensvaardigheid
  • Huistaal (Afrikaans) en Engels het 6 uitkomste gehad wat nou verander na 3 hoofvaardighede, nl.:
   • Luister en praat;
   • Lees en klanke;
   • Skryf en handskrif.
  • Lewensvadighede se 4 uitkomste verander na 4 studie areas, nl.:
   • Beginnerskennis;
   • Persoonlike en sosiale welstand;
   • Kreatiewekunste: visueel en dramatisering, dans en musiek;
   • Menslikebeweging.
  • Wiskunde se 5 inhoudsareas:
   • Bewerking en getalle;
   • Patrone, funksies en algebra;
   • Vorms;
   • Meting;
   • Data.
 • Die assesseringssamestelling is verpak in 7-puntskaal:
  • Nie bemeester (0-29%)
  • Basies bemeester (30-39%)
  • Gedeeltelik bemeester (40-49%)
  • Bemeester (50-59%)
  • Goed bemeester (60-69%)
  • Baie goed bemeester (70-79%)
  • Uitstekend bemeester (80-100%)

 

Vakbeskrywings

Intersenfase Graad 4 tot Graad 7

Afkorting Vakname / beskrywing
Afr Afrikaans
Eng Engels
Wisk Wiskunde
SW Sosialewetenskap
NT Natuurwetenskap en Tegnologie
KK Kuns en Kultuur*
WEL Persoonlike- en sosialewelsyn*
BK Bewegingskunde*

* Lewensvaardighede

 

Seniorfase: Graad 7

Afkorting Vakname / beskrywing
Afr Afrikaans
Eng Engels
Wisk Wiskunde
SW Sosialewetenskap
NW Natuurwetenskap
TEG Tegnologie
BK Bewegingskunde
LO Lewensoriëntering
KK Kuns en Kultuur
EBW Ekonomiese Bestuurswetenskap

 

INTERSENFASE Gr. 4-7

Die aangepaste kurrikulum (Nasionale kurrikulum verklaring / NKV) vir Graad 4 tot 7.

Die volgende vakke (Gr. 4-6) is van toepassing vanaf 2013:

 1. Afrikaans
 2. Engels (Eerste addisionele taal)
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe en Tegnologie (gekombineerd)
 5. Sosiale wetenskappe
 6. Lewensvaardighede bestaande uit:
  • Skeppende kunste
  • Liggaamlike opvoeding
  • Persoonlike en sosiale welsyn
 7. EBW  (slegs vir Gr. 7)

 

Assessering

 • Die assesseringskomponente word ook in die onderskeie vakke aangepas. Leerders sal dit ontvang en moet dit voor in hul skrifte plak.
 • Die 4-punteskaal word soos vir Gr. 7 aangepas na die 7-puntskaal, gekoppel aan persentasies.
 • ‘n Leerder kan steeds slegs een keer in ‘n fase ‘n graad herhaal. Gr. 4-6 is die Intermediêre fase en Gr. 7-9 staan bekend as die Seniorfase.
 • In sekere vakke sal departementele werksboeke, skrifte en voorgeskrewe handboeke (lg. slegs klassikaal in sekere vakke) gebruik word en in sekere vakke slegs handboeke en skrifte.
 • Handboeke en werksboeke asook skrifte moet met sterk plastiek oorgetrek wees.